Etapa 2 -  Analýza efektivnosti výdajů na životní prostředí z místních rozpočtů, návrh indikátorů pro jejich sledování a návrh jejich optimalizace 

Doba trvání:     1.6.2009 - 31.5.2010

 

Cíl etapy:  

V této etapě bude řešen cíl č. 2: Na základě vyhodnocení výsledků výše uvedené analýzy, navrhnout přístupy a nástroje pro sledování, vyhodnocování a optimalizaci výdajů, resp. výdajových programů na ochranu životního prostředí z rozpočtu jednotlivých kategorií obcí včetně dopadu na soukromou sféru.

 

Metody řešení:    

Bude proveden informační průzkum dat z ARIS a RARIS s využitím současných informačních a komunikačních technologií a jejich analýza. S ohledem na stanovený cíl a problémové oblasti efektivnosti veřejných výdajů na ochranu životního prostředí budou v průběhu řešení projektu využívány zejména následující metody: metody a techniky sběru dat (primárních i sekundárních), dotazníková metoda (s uplatněním různých forem dotazníků a různých forem dotazování s využitím ICT), studium a analýza dokumentů, rozhovory (v různých formách podle konkrétního účelu – řízené, neřízené, strukturované, semistrukturované apod.), metody analýzy dat včetně jejich třídění a klasifikace, metody analýzy a syntézy, metody indukce a dedukce, metody kvalitativního výzkumu, kvantitativní metody hodnocení veřejných výdajů.

V rámci Ekologických veletrhů v Brně bude k plnění výše uvedeného cíle bude uspořádán seminář „Efektivnost výdajů místních rozpočtů na životní prostředí“ v květnu 2010 (předpokládaný 25. měsíc řešení projektu) ve spolupráci s MŽP a akademickou sférou (např. Masarykova universita, Mendlova zemědělská a lesnická universita, Karlova universita, atd.), kde bude odborná veřejnost a zástupci veřejné správy v životním prostředí seznámeni s výsledky řešení projektu a bude tak vytvořena zpětná vazba mezi řešitelským týmem a oborníky v řešené oblasti.

 

Očekávané výsledky:

  • Zprávy (ke kontrolním dnům) o řešení etapy.
  • Odborné články v časopisech, impaktovaném časopise a ve sbornících z národních konferencí.
  • Knižní publikace, shrnující dosažené výsledky projektu.

Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, Katedra veřejné ekonomie

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode