Informace o projektu

Název projektu: Analýza místních rozpočtů a jejich efektivnosti ve vztahu k ochraně životního prostředí

Číslo projektu:  SP/4i1/54/08

Projekt je orientován na výzkum objemu a struktury výdajů místních rozpočtů do oblasti životního prostředí a možnosti jejich optimalizace veřejných  s využitím konceptu účetnictví udržitelného rozvoje. Významným okruhem řešených problémů je rovněž identifikace klíčových faktorů ovlivňujících absorpční kapacitu jednotlivých municipalit, resp. regionů v ČR a nastavení indikátorů pro hodnocení jejich efektivnosti.

Projekt byl zahájen v roce 2008 a bude ukočen k 31.12.2010.

 

Zadávací dokumentace

Projekt se hlásí k následujícímu podprogramu a oblasti Resortního programu výzkumu v působnosti MŽP na léta 2007 – 2013. 

Program SP4: Pozorování země a nástroje pro posuzování

Oblast výzkumu:SP4i Metody a nástroje pro předvídání a pro hodnocení včetně modelování ekonomických a sociálních souvislostí udržitelného rozvoje

Cíl SP4i1: Zhodnotit efektivnost veřejných výdajů a dalších finančních nástrojů v oblasti ochrany životního prostředí se zaměřením i na jednotlivé regiony a optimalizovat dopady veřejných podpor v oblasti ochrany životního prostředí na makroekonomické i mikroekonomické úrovni včetně identifikace klíčových faktorů ovlivňujících absorpční kapacitu jednotlivých regionů v ČR.

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je navrhnout, na základě analýzy současného objemu a struktury výdajů místních rozpočtů na ochranu životního prostředí, možné varianty optimalizace veřejných výdajových programů směřovaných k diverzifikované struktuře jejich příjemců dle stanovených kategorií obcí. Přispět tím ke zvýšení jejich efektivnosti ve smyslu udržitelného rozvoje včetně generace metodiky sledování jejich efektivnosti při využití báze účetnictví udržitelného rozvoje.

Dílčími cíly projektu jsou:

  1. Provést analýzu objemu a struktury výdajů na ochranu životního prostředí z místních rozpočtů a zaměřit se na strukturu jejich příjemců, vyhodnotit jejich efektivnost a to diverzifikovaně, s přihlédnutím k velikostí obcí v rámci jednotlivých krajů ČR, a s důrazem na významná odvětví ekonomické činnosti (OKEČ) a z aspektu jejich dopadu na životní prostředí. Při sledování efektivnosti výdajů na ochranu životního prostředí z municipálních rozpočtů využít koncept účetnictví udržitelného rozvoje.
  2. Na základě vyhodnocení výsledků výše uvedené analýzy, navrhnout přístupy a nástroje pro sledování, vyhodnocování a optimalizaci výdajů, resp. výdajových programů na ochranu životního prostředí z rozpočtu jednotlivých kategorií obcí.
  3. Ve spolupráci se zadavatelem vytvořit metodickou příručku MŽP pro sledování efektivnosti těchto výdajů, která by umožňovala hodnocení místních rozpočtů z pohledu jejich efektivnosti a usnadnila proces jejich optimalizace z pohledu udržitelného rozvoje.

Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, Katedra veřejné ekonomie

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode